วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
"นครน่าอยู่ เคียงคู่เจ้าพระยา พัฒนานวัตกรรม สร้างสังคมสุขภาวะ"

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
 • ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีพฤติกรรมสุขภาพ และการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมและพัฒนาระบบเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ครอบคลุมทั่วถึง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • เพิ่มความรู้ความเข้าใจ และปลูกฝังจิตสานึก ให้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชน
 • เสริมสร้าง สนับสนุน ระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริม พัฒนา สร้างจิตสานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการป้องกันและลดปัญหามลพิษ และระบบปรับปรุงคุณภาพน้า

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
แนวทางการพัฒนา
 • พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์ให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • พัฒนาคุณภาพของครูและบุคลาการทางการศึกษา
 • พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมให้สื่อสารได้ 3 ภาษา
 • ส่งเสริมและพัฒนากีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน และประชาชน
 • การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่นการดาเนินชิวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย

ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
แนวทางการพัฒนา
 • น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 • เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
 • จัดสวัสดิการให้กับประชาชนอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

พัฒนากายภาพเมือง
แนวทางการพัฒนา
 • พัฒนาระบบคมนาคม การจราจรและขนส่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
 • ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่นันทนาการ และสวนสาธารณะ
 • ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ การขยายระบบผลิต และจาหน่ายน้าประปาพร้อมพัฒนาคุณภาพน้าประปา
 • ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้า ระบบป้องกันน้าท่วม / และแก้ไขปัญหาน้าท่วม

ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา
 • ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 • พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ด้านการบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา
 • ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

พันธกิจ
 1. ประชาชนมีสุขภาพดี
 2. จัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้
 3. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนมีความเข้มแข็ง
 5. ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในด้านสาธารณูปโภค
 6. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 7. ทุกภาคีมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 1. เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
 2. มีระบบบริการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ดี
 3. มีการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างจิตสานึกและ สร้างโอกาสในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรมแก่ประชาชนและเยาวชน
 4. มีการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและรายได้เพิ่มให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
 5. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ แหล่งท่องเที่ยว และพื้นที่นันทนาการที่ได้มาตรฐาน
 6. มีความพร้อมในการพัฒนา ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน