สมาชิกสภาเทศบาล

สมศักดิ์ อรุณสุรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

สมยศ นะลำเลียง
รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

เจตริณ อ่อนสะอาด

ไพโรจน์ ศุภศิลป์

คีรินทร์ ชำนาญหมอ

ปัณณ์ณธีร์ เศรษฐภูริปภา

กฤษณ์ อัศวรัตน์

ไพโรจน์ อิทธิชัยเจริญ


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สมศักดิ์ อรุณสุรัตน์

เก่งกรานต์ คงวราคม

ทศพร โรจน์สุวณิชกร

ธนกร คะกาทอง

ชูวงศ์ ชาญสง่าเวช

เจษฎา ศรีประทักษ์


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

สันติ คุณาวงศ์

ธนู ชีวินโชติมา

สุภาพร แตงนารา

ชวลิต วิมลเฉลา

พรสวัสดิ์ บุญยิ่ง

จตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4

สมยศ นะลำเลียง

ไพโรจน์ นิติธรรม

กิตติศักดิ์ ลิ้มจำรูญรัตน์

เอนก หวังสุข

มงคล สุนทรเลขา