อำนาจหน้าที่ สำนักการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม

อำนาจหน้าที่

สำนักการสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย กองป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการ ให้บริการด้านสาธารณะสุข งานสัตว์แพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองแพทย์ จะมีงานด้าน การรักษาพยาบาลในเบื้องต้น เกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข และงานทันตสาธารณสุข รายละเอียดหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบตามเอกสารหมายเลข 4 โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ส่วน 1 ฝ่าย 6 กลุ่มงาน 21 งาน ดังนี้

1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.1 งานธุรการ

1.2 งานการเงินและบัญชี

2 ส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.1 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

2.1.1 งานส่งเสริมสุขภาพ

2.1.2 งานสารณสุขมูลฐาน

2.1.3 งานวิชาการแผนงาน

2.2 กลุ่มงานป้องกันโรคและควบคุมโรคติดต่อ

2.2.1 งานป้องกันโรคติดต่อ

2.2.2 งานควบคุมโรคติดต่อ

2.2.3 งานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

2.3 กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

2.3.1 งานสุขาภิบาล

2.3.2 งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

2.3.3 งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะข้อมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

2.3.3 งานควบคุมมลพิษและเหตุรำคาญ

3 ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.1 กลุ่มงานบริการแพทย์

3.1.1 งานทันต์สาธารณสุข

3.1.2 งานเภสัชกรรม

3.2 กลุ่มงานบริการสิ่งแวดล้อม

3.2.1 งานสัตว์แพทย์

3.2.2 งานบริการรักษาความสะอาด

3.2.3 งานควบคุมสิ่งปฏิกูล

3.3 กลุ่มงานบริการสาธารณสุข

3.3.1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1

3.3.2 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2

3.3.3 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3

3.3.4 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 4