สมาชิกสภาเทศบาล

สมศักดิ์ อรุณสุรัตน์
ประธานสภาเทศบาล

พรสวัสดิ์ บุญยิ่ง
รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ไพโรจน์ อิทธิชัยเจริญ

เฉลิมพล สุวิทยารักษ์

สิริธารณ์ เลาวกุล

ปัณณ์ณธีร์ เศรษฐภูริปภา

จิรัฐชัย ปวีร์วรานนท์

เจตริณ อ่อนสอาด


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สมศักดิ์ อรุณสุรัตน์

เอกกร ดำรงโภวรรณ

ทศมาส หวังสุข

ธนกร คะกาทอง

ดิสทัต สิทธิโชคเจริญ

เจษฎา ศรีประทักษ์


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3

สุภาพร แตงนารา

วรทัศน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

สิทธิโชค เปาอินทร์

ธนู ชีวินโชติมา

จตุพร เอกวัฒน์

พรสวัสดิ์ บุญยิ่ง


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4

สมยศ นะลำเลียง

กรณ์พงษ์ เจริญฐิติวงศธร

อาภัสรา นิโรจน์

มงคล สุนทรเลขา

กฤตภาส คชรัตน์

กิตติศักดิ์ ลิ้มจำรูญรัตน์