หน่วยงานที่ต้องการติดต่อ    
สำนักปลัดเทศบาล คำร้องและหนังสือขออนุญาติต่างๆ ของสำนักปลัดเทศบาล (คลิกที่รายการเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ฟรี)
สำนักการช่าง การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
สำนักการคลัง การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
สำนักการสาธารณสุขฯ การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
สำนักการศึกษา การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ
สำนักการประปา   แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
กองสวัสดิการสังคม การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
กลับหน้าหลักเทศบาลฯ การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่
    การขอเปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ
    การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราฎร
    การขอมีขัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักร
      เป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม)
    การขอมีขัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
      ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
    การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญญชาติไทย กรณีต่างด้างหลบหนีเข้าเมือง สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา
      ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
    การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
    การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
    การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีข้อมีบัตรครั้งแรก
      มีบิดา มารดา เป็นคนต่างด้าว
    การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็นผู้ได้รับสัญชาติไทย
      โดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคทนสัญชาติแล้วแต่กรณี
      ไปหน้าที่ (1), (2), (3), (4), (5) กลับหน้าแรก