นโยบาย

นโยบายสังคม และคุณภาพชีวิต
  ด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ
 1. สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 โดยการ
  - จัดการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะการใช้ภาษาให้ได้ 3 ภาษา
  - สนับสนุนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
  - พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทั่วถึงและเพียงพอ
 2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการ
  - จัดการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน
  - สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 3. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อความเป็นเลิศ โดยการ
  - สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ในปี 2558
  - สนับสนุนการเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมการศึกษาโดยการจัดหาทุนแก่นักเรียนตามความเหมาะสม
 5. ด้านสาธารณสุข
  - ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนแบบบูรณาการ
  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น
  - จัดให้มีบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
  - ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไข และการบำบัดผู้ติดยาจากปัญหายาเสพติด
  ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน
  - ให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
  - สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
  - จัดสวัสดิการเพื่อรองรับการให้บริการแก่ท้องถิ่น
นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 1. เตรียมการการป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยการ
  - ก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมจากตลาดสดเทศบาลซอยรณชัยไปถึงสะพานเดชาติวงศ์พร้อมถนน 4 เลน
  - ก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมเทศบาลนครนครสวรรค์ พื้นที่ปิดล้อมชุมชนป้อมหนึ่งถึงเลยสะพานพิษณุโลก สุดเขตเทศบาลและเลยไปอีก 500 เมตร
  - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมถนนริมน้ำจากหน้าโรงเรียนอนุบาลไปตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาถึงข้างวัดเขื่อนแดง ถนนข้างวัดเขื่อนแดงและตามแนวถนนสวรรค์วิถีถึงแยก สันคู
  - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ตั้งแต่บริเวณศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทิมถึงบริเวณก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่านฝั่งตรงข้ามวัดปากน้ำโพเหนือ
  - ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งวัดเขา ตั้งแต่บริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์ ถึงบริเวณหน้าบริษัทเสริมสุข จำกัด
 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 3. บริหารจัดการ และกำจัดขยะมูลฝอยตามกระบวนการคัดแยกเข้าสู่ระบบรีไซเคิลและพัฒนาให้เป็นพลังงานทางเลือก
 4. ปรับปรุงและขยายระบบรวบรวมน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่รวมถึงความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาคุณภาพน้ำ
 5. ปรับปรุงและเพิ่มสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวให้เป็นปอดของเมืองโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 6. ปรับปรุงและจัดระเบียบตลาดสดเทศบาลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดตามหลักสุขาภิบาล
นโยบายเศรษฐกิจ
  - ส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่น อัตลักษณ์เมือง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ
  - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
  - ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาอาชีพ ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
  - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านเศรษฐกิจแก่ประชาชนในท้องถิ่น
นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน
  - สนับสนุนการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมและถนนสาย ข (บริเวณเกาะยมเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมระหว่างฝั่งเศรษฐกิจกับเกาะยม
  - สนับสนุนการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมและถนนสาย ค (บริเวณถนนมหาเทพ)เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 1) ตั้งแต่โรงแรมวัชระกับถนนไกรลาส
  - สนับสนุนการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน บริเวณวัดทองธรรมชาติ เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมระหว่างชุมชนเมืองนครสวรรค์กับถนนสายชุมแสง – นครสวรรค์
  - ปรับปรุงและพัฒนาผิวจราจร ทางเท้า ไฟสัญญาณจราจร ไฟสาธารณะ ระบบระบายน้ำ และระบบประปาให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการขนส่ง โครงข่ายการจราจรและการดูแลรักษาที่สาธารณะ
  - เร่งรัดการก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายระบบประปาเกาะยมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
  - สนับสนุนงานก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จำเป็นแก่งานให้บริการ
นโยบายการเมืองการบริหาร
  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย
  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาชุมชน องค์กร และท้องถิ่น
  - สนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน และโครงการตามพระราชดำริ
  - พัฒนาระบบงานให้บริการ งานรักษาความสงบปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาล การให้บริการระบบ WiFi โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  - พัฒนาบุคลากร สถานที่ปฏิบัติการ เครื่องมือเครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ
  - ส่งเสริมการบริหารจัดการภายในเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล