อำนาจหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์

อำนาจหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล รายละเอียดหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบตามเอกสารหมายเลข 1 โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝ่าย 9 งาน ดังนี้

1.1 ฝ่ายอำนวยการ

1.1.1 งานการเจ้าหน้าที่

1.1.2 งานควบคุมเทศพาณิชย์

1.1.3 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

1.2 ฝ่ายปกครอง

1.2.1 งานป้องกันและบรรเทาเสาธารณภัย

1.2.2 งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

1.2.3 งานทะเบียนราษฎร

1.3 ฝ่ายบริหารงานธุรกิจ

1.3.1 งานธุรการ

1.3.2 งานสารบรรณ

1.3.3 งานเลขานุการผู้บริหาร