อำนาจหน้าที่ สำนักการศึกษา

อำนาจหน้าที่

สำนักการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการปฐมวัย อนุบาลศึกษา มัธยมศึกษา โดยมีงานธุรการงานเจ้าหน้าที่ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบตามเอกสารหมายเลข 6 โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ส่วน 7 ฝ่าย 17 งาน และ 1 หน่วย ดังต่อไปนี้

1 ฝ่ายบริหารทั่วไป

1.1 งานงบประมาณ

1.2 งานธุรการ

2 ส่วนบริหารการศึกษา

2.1 ฝ่ายเจ้าหน้าที่

2.1.1 งานการเจ้าหน้าที่

2.1.2 งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ

2.2 ฝ่ายกิจการโรงเรียน

2.2.1 งานการศึกษาปฐมวัย

2.2.2 งานโรงเรียน

2.2.3 งานกิจการนักเรียน

2.3 ฝ่ายวิชาการ

2.3.1 งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร

2.3.2 งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

2.3.3 งานวิชาการ

3 ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1 ฝ่ายการศึกษานอกระบบอัธยาศัย

3.1.1 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย

3.1.2 งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ

3.1.3 งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา

3.2 ฝ่ายกิจการเด็กและเยาวชน

3.2.1 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

3.2.2 งานกีฬาและนันทนาการ

3.3 ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3.3.1 งานกิจการศาสนา

3.3.2 งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

4 หน่วยศึกษานิเทศก์