อำนาจหน้าที่ กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน

อำนาจหน้าที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทั้งในระบบมือและระบบโปรแกรม โดยมีภารกิจหลักในการสนับสนุนให้เทศบาลมีความเข้มแข็งด้านการคลัง และอาจนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาเทศบาล ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 งาน ดังนี้

1 ฝ่ายระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

1.1 งานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

1.2 งานสำรวจภาคสนาม

1.3 งานสารสนเทศแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

1.4 งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน