น้ำเพื่อชีวิต สู่นครสวรรค์เมืองปลอดภัย Water for Live Safety for Nakorn Sawanรูปภาพในอดีต
รูปภาพในปัจจุบัน


ความหมาย

คลองและพื้นที่บริเวณเกาะ"ญวน"นี้เป็นพื้นที่และลำน้ำที่รับน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครนครสวรรค์ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ดังนั้นส่วนหนึ่งจึงมีความเกี่ยวข้องกับแนวทางในรณรงค์เชิญ"ชวน"ให้ประชาชนร่วมกันเห็นถึงความสำคัญและร่วมกันอนุ"รักษ์"สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ความเป็นมา

เทศบาลนครนครสวรรค์ได้มีการพัฒนาพื้นที่ร่องน้ำด้านในเกาะญวน มาโดยตลอด ทั้งการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วม การปรับปรุงพื้นที่ โดยปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำ ที่รับน้ำที่ใช้เเล้วจากชุมชนที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครนครสวรรค์ก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยน้ำเสียจากครัวเรือน ชุมชน โรงงาน สถานประกอบการ ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ ทั้งในเรื่องของสี ความสกปรก และกลิ่น มีปริมาณเฉลี่ยมากกว่า 36,000 ลบ.ม. ต่อวัน
เทศบาลนครนครสวรรค์จึงทำก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดนำเสียเหล่านั้น อีกทั้งได้นำน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ทั้งการรดน้ำต้นไม้ในอุทยานสวรรค์ เกาะกลาง พื้นที่สาธารณะ เติมน้ำเข้าสู่อุทยานสวรรค์เพื่อรักษาระดับน้ำ ล้างทำความสะอาดถนน แต่น้ำที่ผ่านการบำบัดส่วนใหญ่จะถูกปล่อยลงยังลำน้ำด้านในเกาะญวนก่อนไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาใกล้สะพานเดชาติวงศ์ ซึ่งจากการดำเนินการที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมดังกล่าว ทำให้ที่ผ่านมาเทศบาลนครนครสวรรค์ได้รับเกียรติในการพิจารณาให้รับรางวัลเกียรติคุณต่างๆ อาทิ รางวัลที่ 1 ระดับอาเซียน โครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ด้านน้ำ (ASEAN ESC AWARD 2014) รางวัลชนะเลิศ เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2562 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2562 รางวัลแนวคิดต้นแบบเมืองนิเวศ (Ecological City Eco-City) ปี 2561การดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในปัจจุบันและแนวคิดการพัฒนา

ปัจจุบันเทศบาลนครนครสวรรค์กำลังดำเนินการพัฒนาร่องน้ำด้านในเกาะญวนให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย และสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคต" อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพน้ำภายหลังการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครนครสวรรค์ การรณรงค์ให้ร่วมกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และความสำคัญของการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ จึงได้มีการปล่อยพันธุ์ปลาต่างๆ รวมกว่า 20,000 ตัวลงในแหล่งน้ำดังกล่าว เพื่อแสดงถึงคุณภาพน้ำภายหลังการบำบัดโดยได้ดำเนินการจัดสร้างลานน้ำตก ติดตั้งเสาไฟแสงสว่างโดยรอบโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การปรับปรุงให้มีลานการแสดงและจัดกิจกรรมต่างๆ และมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติมทั้งการจัดทำทางเดินโดยรอบ มีเลนจักรยาน การจัดสร้างน้ำพุ การปลูกต้นไม้เพิ่มเติม การจัดสร้างงานศิลปะประติมากรรมเมือง แนวคิดการตกแต่งผนังเขื่อนด้วยงานศิลปะ ในอนาคตจะมีแผงโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งไว้อย่างสวยงามในร่องน้ำเกาะญวนเพื่อนำไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ในโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำขอขอบคุณผู้มาเยือน


https://www.youtube.com/watch?v=ZVAZATS2RF0

https://www.facebook.com/variety4k/videos/432376551338429\

https://www.facebook.com/Nakhonsawan93.25/videos/796049691160302

https://readthecloud.co/yoen-canal-nakhonsawan/

https://www.facebook.com/snapbankk/posts/152223466419328

https://www.facebook.com/onenews31/posts/3387793064642478

https://www.facebook.com/moremovemag/posts/3464455536900066

https://www.facebook.com/HS6HNH/posts/4238333872867206

https://www.facebook.com/Nakhonsawan93.25/videos/642232540005068

https://www.facebook.com/Nakhonsawan93.25/videos/387092909394746

https://www.facebook.com/Nakhonsawan93.25/videos/387092909394746

https://www.facebook.com/nsmsocial/posts/3612925958805949

https://www.facebook.com/nsmsocial/posts/3716354585129752