อำนาจหน้าที่ กองวิชาการและแผนงาน

อำนาจหน้าที่

กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนงานซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือเมืองพัทยาและโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องรายละเอียดหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบตามเอกสารหมายเลข 5 โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 ฝ่าย 9 งาน ดังนี้

1 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

1.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

1.2 งานจัดทำงบประมาณ

1.3 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

2 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

2.1 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

2.2 งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น

3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3.1 งานธุรการ

3.2 งานสารบรรณ

4 ฝ่ายนิติการ

4.1 งานนิติการ

4.2 งานร้องทุกข์ ร้องเรียน

4.3 งานตราเทศบัญญัติที่มิใช่งบประมาณรายจ่ายประจำปี