F เทศบาลนครนครสวรรค์

คณะผู้บริหาร

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์

เลขาฯนายกฯ ที่ปรึกษา นายกฯ

จตุพร เอกวัฒน์

เกรียงสิทธิ์ หนุ่มรักชาติ

วีระชัย สุทธพงษ์

ธีระเดช บางสมบุญ

อำนาจ หวังสุข


รองนายกฯ

จินตนา เสรีภาพ

วิโรจน์ ตันวิสุทธิ์

ณรงค์ มะระยงค์

วรวุฒิ ตันวิสุทธิ์


สุณี มังคลารัตนศรี
ปลัดเทศบาลฯ

รองปลัดเทศบาล

วิสุทธิ สินเพ็ง

นาตยา สันติภาพจันทรา

วรรณ พวงสมบัติ


ผู้อำนวยการสำนัก / กอง

ทัศนียา เดี่ยวไพบูลย์
หัวหน้าสำนักปลัด

ศรีสกุล หลวงภักดี
ผอ.สำนักการคลัง

อินทิรา เกตุรัตน์
ผอ.กองวิชาการฯ

สมิต เสริมนิภารัตน์
ผอ.สำนักการช่าง

กฤษณะ ไกยสิทธิ์
ผอ.สำนักการสาธารณสุขฯ

ณิชนันทน์ ฤทธิคง
ผอ.สำนักการศึกษา

พรพิมล ธรรมมาธิกรณ์ชัย
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

วิเชียร จันทร์ศิริ
ผอ.สำนักการประปา

มาลินี สังวรศิลป์
รักษาการ
ผอ.กองสารสนเทศภาษี
และทรัพย์สิน

องอาจ เสือเหลือง
หัวหน้าตรวจสอบภายใน