อำนาจหน้าที่ สำนักการช่าง

อำนาจหน้าที่

สำนักการช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะและยานพาหะนะเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้ที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบตามเอกสารหมายเลข 3 โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ส่วน 7 ฝ่าย 17 งาน ดังนี้

1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.1 งานการเงินบัญชี

1.2 งานการเงินบัญชี

2 ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง

2.1 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างอาคาร

2.1.1 งานวิศวกรรมโยธา

2.1.2 งานสถาปัตยกรรม

2.2 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

2.2.1 งานควบคุมอาคาร

2.2.2 งานผังเมือง

3 ส่วนการโยธา

3.1 ฝ่ายสาธารณูปโภค

3.1.1 งานสาธารณูปโภค

3.1.2 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

3.1.3 งานสวนสาธารณะ

3.2 ผ่านศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร

3.2.1 งานศูนย์เครื่องจักรกล

3.2.2 งานวางระบบจราจร

4 ส่วนช่างสุขาภิบาล

4.1 ฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว

4.1.1 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4.1.2 งานโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4.2 ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ

4.2.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง

4.2.2 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย

4.2.3 งานบำรุงและรักษาซ่อมแซม