ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการแอปพลิเคชั่นสำนักการประปา เทศบาลนครนครสวรรค์

คำนิยาม

“เทศบาลฯ” หรือ “ผู้ให้บริการ” หมายความถึง เทศบาลนครนครสวรรค์

“ผู้ใช้บริการ” หมายความถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ใช้บริการใดๆ ของเทศบาลนครนครสวรรค์

“บริการ” หมายความรวมถึง การใช้ผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชั่นของเทศบาลนครนครสวรรค์ (NakhonSawan Municipality)

ข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการแอปพลิเคชั่น

วัตถุประสงค์การให้บริการแอปพลิเคชั่นของเทศบาลนครนครสวรรค์

แอปพลิเคชั่นของเทศบาลนครนครสวรรค์ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารและให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับ เทศบาลฯ ในการใช้บริการแอปพลิเคชั่นของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานแอปพลิเคชั่นและ/หรือเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นใดที่ เทศบาลฯ ได้แจ้งให้ทราบบนแอปพลิเคชั่นโดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมหรือการเข้าถึงแอปพลิเคชั่นนี้ทันที

ข้อกำหนดการให้บริการแอปพลิเคชั่นของเทศบาลนครนครสวรรค์

1. ข้อกำหนด

 • 2.1 ผู้ใช้บริการยินดียอมรับข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการแอปพลิเคชั่นนี้
 • 2.2 ผู้ใช้บริการสามารถรับทราบและยอมรับข้อกำหนดได้โดย:
 • (1) อ่านข้อกำหนดและนโยบายการให้บริการ โดยเทศบาลฯ จะจัดเตรียมเอกสารนี้ไว้ให้ผู้ใช้บริการในหน้าแอปพลิเคชั่น
 • (2) การให้บริการของเทศบาลฯ ในกรณีนี้ ถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับข้อกำหนดโดยปริยายนับจากที่เริ่มใช้บริการเป็นต้นไป

3. การให้บริการของเทศบาลนครนครสวรรค์

 • 3.1 เทศบาลฯ อาจมีการพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบและลักษณะของบริการเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 • 3.2 เทศบาลฯ อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะหากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้งต่อข้อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าและจะทำการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบหลังจากดำเนินการภายใน ๗ วัน
 • 3.3 การหยุด หรือการยกเลิกบริการตามข้อ 3.2 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดข้อมูลในแอปพลิเคชั่น ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ได้ **ในกรณีที่ เทศบาลฯ หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ เทศบาลฯ มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ในหน้าแอปพลิเคชั่นได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 • 3.4 เทศบาลฯ อาจจำกัดปริมาณข้อมูลสูงสุดที่ผู้ใช้บริการรับ-ส่งข้อมูลผ่านบริการ หรือจำกัดจำนวนพื้นที่จัดเก็บที่ใช้สำหรับการให้บริการใดๆ เมื่อใดก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเทศบาลฯ ยกเว้นกรณีที่มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับทางเทศบาลฯ

4. การใช้บริการ

 • 4.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันแก่ เทศบาลฯ ในกระบวนการลงทะเบียนขอใช้บริการ
 • 4.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ และไม่ขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับ หลักปฏิบัติ ที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 • 4.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้ หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ เทศบาลฯ จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก เทศบาลฯ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 • 4.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนระบบที่ให้บริการของเทศบาลฯ และที่เกี่ยวข้อง
 • 4.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากเทศบาลฯ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 • 4.6 ผู้ใช้บริการจะปฏิเสธความรับผิดชอบมิได้ หากพบว่าผู้ใช้บริการละเมิดข้อกำหนดใด

5. การใช้งานและการรักษาความปลอดภัย

 • 5.1 ผู้ใช้บริการจะมีหน้าที่ใช้งานแอปพลิเคชั่นโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคง ปลอดภัยกับแอปพลิเคชั่นของเทศบาลฯ และผู้ใช้บริการท่านอื่น
 • 5.2 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อเทศบาลฯ สำหรับการใช้งานทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการก่อให้เกิดความไม่มั่นคงปลอดภัยกับแอปพลิเคชั่นของเทศบาลฯ และผู้ใช้บริการท่านอื่น

6. การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

 • 6.1 กรณีที่แอปพลิเคชั่นของเทศบาลฯ มีข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลฯ จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการภายใต้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเทศบาลฯ
 • 6.2 ผู้ใช้บริการตกลงว่าจะปฏิบัติตามนโยบายส่วนบุคคลของเทศบาลฯ

7. เนื้อหาที่ให้บริการ

 • 7.1 ผู้ใช้บริการอาจเข้าถึงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”
 • 7.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้นผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
 • 7.3 เทศบาลฯ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้แอปพลิเคชั่นของเทศบาลฯ หรือแอปพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชั่นของเทศบาลฯ

** หากผู้ใช้บริการได้สร้าง ส่ง หรือแสดงเนื้อหาใดๆ ในบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเกิดจากเนื้อหาดังกล่าวนั้นต่อบุคคลใดๆ รวมถึงเทศบาลฯ ด้วย

8. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 • 8.1 เทศบาลฯ หรือผู้ให้อนุญาตแก่เทศบาลฯ เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ทั้งหมดรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่งเทศบาลฯ หรือผู้ให้อนุญาตแก่เทศบาลฯ เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
 • 8.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ เทศบาลฯ กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเทศบาลฯ
 • 8.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของเทศบาลฯ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเทศบาลฯ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • 1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการแอปพลิเคชั่นของเทศบาลฯ ทางแอปพลิเคชั่นจึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่ หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
 • 2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิก หรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เทศบาลฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • 3. เทศบาลฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของแอปพลิเคชั่นอื่นที่เชื่อมโยงจากแอปพลิเคชั่นนี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าแอปพลิเคชั่นดังกล่าว เก็บ รวบรวมใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลฯ ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในแอปพลิเคชั่นดังกล่าวได้และไม่ขอรับผิดชอบใดๆหากแอปพลิเคชั่นเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการ หรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่แอปพลิเคชั่นดังกล่าวได้ประกาศไว้

ทั้งนี้ ทางเทศบาลฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อบัญชีหรือรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่นในกรณีที่เทศบาลฯ ได้ใช้ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หากเกิดการใช้บัญชีของท่าน โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเนื่องมาจากบุคคลอื่น เทศบาลฯ มีสิทธิเพิกถอนหรือระงับการใช้บัญชีของท่านจากการที่ท่านหรือบุคคลอื่นกระทำการละเมิดเงื่อนไขของเทศบาลฯ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • 1. เทศบาลฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อและที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของเทศบาลฯ เท่านั้น
 • 2. เทศบาลฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เทศบาลฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ไปขาย หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
 • 3. ในกรณี เทศบาลฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเทศบาลฯ เป็นต้น เทศบาลฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของเทศบาลฯ

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เทศบาลฯจะรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • 1. เทศบาลฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดย มิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เทศบาลฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากแอปพลิเคชั่นของเทศบาลฯ
 • 2. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เทศบาลฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลฯ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเทศบาลฯ ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

เทศบาลนครนครสวรรค์ สำนักการประปา

ที่อยู่ : เลขที่ 112 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรสาร : (+66) 05 6219 555 กด 1804

E-mail : water_prapa@hotmail.go.th

นโยบายการรักษามั่นคงปลอดภัยแอปพลิเคชั่น

มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแอปพลิเคชั่น

เทศบาลฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยแอปพลิเคชั่นเพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลายหรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายและสารสนเทศไว้คอยปกป้องระบบและควบคุมการเข้าถึงโดยจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่เทศบาลฯ อนุญาตเท่านั้นจึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

แม้ว่า เทศบาลฯ จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงเพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดยปราศจากอำนาจตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าปัจจุบันนี้ ยังมิได้มีระบบรักษาความปลอดภัยใดๆที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกทำลายหรือถูกเข้าถึง โดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้ ดังนั้น ท่านจึงควรระมัดระวัง และตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลและแอปพลิเคชั่นก่อนการดาวน์โหลดมาใช้งาน