ประวัติความเป็นมา เทศบาลนครนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลนครนครสวรรค์เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล เรียกว่า “สุขาภิบาลเมืองนครสวรรค์” ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นสุขาภิบาล เมื่อปี พ.ศ.2457 ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2478 มีเนื้อที่ 1.47 ตารางกิโลเมตร

เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้นและชุมชนหนาแน่นมากขึ้น จึงได้ทำการขยายเขตเทศบาลออกไป ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2493 ทำให้มีพื้นที่ 8.85 ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์ พ.ศ.2493 ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 71 เล่ม 67 วันที่ 26 ธันวาคม 2493 หน้าที่ 1259-1263) และได้ขยายเขตเทศบาล

ครั้งที่สองเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2522 มีผลบังคับใช้วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2522 มีพื้นที่ 27.87 ตารางกิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522 ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ 96 เล่ม 56 วันที่ 21 เมษายน 2522) และในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2538 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครสวรรค์ (ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 40 ก วันที่ 24 กันยายน 2538) เพื่อพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชนให้มีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พร้อมดาดฟ้า ขนาดกว้าง 42 เมตร ยาว 126 เมตร พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 20,000 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้าง 240,939,360 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา และได้รับพระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา”ภายในอาคารประกอบด้วย

ชั้นที่ 1

งานทะเบียนราษฎร์ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครนครสวรรค์อยู่บริเวณด้านขวาของอาคาร

สำนักการสาธารณสุข และสำนักการประปา อยู่บริเวณด้านซ้ายของอาคาร

ชั้นที่ 2

สำนักการช่าง อยู่บริเวณด้านขวาของอาคาร

สำนักการคลัง อยู่บริเวณด้านซ้ายของอาคาร

ชั้นที่ 3

ห้องนายกเทศมนตรี สำนักปลัดเทศบาล และ ห้องประชุม 3/1 อยู่บริเวณด้านซ้ายของอาคาร

ห้องประชุมสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ 3/3

กองวิชาการและแผนงาน กองสวัสดิการสังคม อยู่บริเวณด้านขวาของอาคาร

ห้องประชุม 3/2

ชั้นที่ 4

สำนักการศึกษาอยู่บริเวณด้านซ้ายของอาคาร

ห้องแสดงนิทรรศการ และห้องสมุดเทศบาล

ห้องประชุม

ชั้นที่ 5

ห้องประชุมขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ตรงกลางโดม สามารถจุคนได้กว่า 500 คน