อำนาจหน้าที่ สำนักการคลัง

อำนาจหน้าที่

สำนักการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ-การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ละ รายจ่ายต่างๆ การควบคุม การเบิกจ่าย งานทำงบทดลอง ประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบตามเอกสารหมายเลข 2 โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 ส่วน 8 ฝ่าย 10 งาน ดังนี้

1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

1.1 งานธุรการ

2 ส่วนบริหารงานคลัง

2.1 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

2.1.1 งานการซื้อและการจ้าง

2.2 ฝ่ายการเงินและบัญชี

2.2.1 งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท

2.3 ฝ่ายสถิติการคลัง

2.3.1 งานจัดทำสถิติการคลัง

2.4 ฝ่ายระเบียบการคลัง

2.4.1 งานจัดระเบียบการเงินและพัสดุ

3 ส่วนพัฒนารายได้

3.1 ฝ่ายพัฒนารายได้

3.1.1 งานพัฒนารายได้

3.1.2 งานเร่งรัดรายได้

3.2 ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

3.2.1 งานจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน

3.3 ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

3.3.1 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

3.3.2 งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน