อำนาจหน้าที่ สำนักการประปา

อำนาจหน้าที่

สำนักการประปามีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม การผลิต การจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปาในเขตเทศบาล และเขตที่ได้รับความรับผิดชอบ โดยตระหนักถึงความสำคัญของการผลิต การบริการ การควบคุมการดำเนินการงบประมาณรายได้ รายจ่าย การบัญชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุงในข้องบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารงานท้องถิ่น และการให้บริการประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจ และได้ปรับขยายเวลาการให้บริการในช่วงพักเที่ยงเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรมการปกครองราชการภายในออกเป็น 2 ส่วน 4 ฝ่าย 12 งาน รายละเอียด ดังนี้

1 ส่วนการผลิต

1.1 ฝ่ายผลิต

1.1.1 งานผลิต 1

1.1.2 งานผลิต 2

1.1.3 งานมาตรวัดน้ำ 1

1.1.4 งานมาตรวัดน้ำ 2

1.2 ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

1.2.1 งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

2 ส่วนบริการและซ่อมบำรุง

2.1 งานติดตั้ง และซ่อมบำรุง 1

2.2 งานติดตั้ง และซ่อมบำรุง 2

2.3 งานบริการสาธารณะ 1

2.4 งานบริการสาธารณะ 2

3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3.1 งานธุรการ

4 ฝ่ายการเงินและบัญชี

4.1 งานการเงินและบัญชี

4.2 งานจัดเก็บรายได้