อำนาจหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม

อำนาจหน้าที่

กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และงานสาธารณะ การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดหน้าที่และภารกิจความรับผิดชอบตามเอกสารหมายเลข 8 โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝ่าย 9 งาน ดังนี้

1 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์

1.1 งานสังคมสงเคราะห์

1.2 งานสวัสดิการและเยาวชน

1.3 งานกิจการสตรีและคนชรา

2 ฝ่ายพัฒนาชุมชน

2.1 งานพัฒนาชุมชน

2.2 งานชุมชนเมือง

2.3 งานฌาปนกิจสงเคราะห์

3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3.1 งานธุรการ

3.2 งานสารบรรณ

4 ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม