แผนการดำเนินโครงการและกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน

เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดนครสวรรค์
1. กิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดินเดิน – วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ

         กิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ อุทยานสวรรค์
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

2. วัตถุประสงค์ / เป้าหมายโครงการ

         2.1 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

         พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลราชพิธีบรมราชาภิเษก

         2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

         2.3 นำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562

         ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจนให้มีโอกาสได้รับการศึกษา

         2.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

         ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

3. เป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 2,000 คน

4. วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

         4.1 ค่าลงทะเบียนทุกประเภท คนละ 500 บาท โดยค่าลงทะเบียนนำไปเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

                  1) ค่าสมัครคนละ 300 บาท (รายได้ไม่หักค่าใช้จ่าย นำมาจัดตั้งกองทุนการศึกษา บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ)

                  2) เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน คนละ 200 บาท (ค่าเสื้อ เหรียญที่ระลึก และอาหาร)

                  - ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อและผู้สมัครที่วิ่งเข้าสู่เส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก

         4.2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับบริจาคเพื่อสมทบเข้ากองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

                  - หน่วยงานรัฐ , ภาคเอกชน, ,มูลนิธิ,บริษัท,ห้างร้านและผู้มีจิตศรัทธา

         4.3 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2562

                  - สมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ชั้น 4 (ห้องสมุด) เวลา 08.30 – 16.30 น.

                  - สมัครผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลนครนครสวรรค์ http://www.nsm.go.th

         4.4 รับเสื้อและป้าย BIB

                  - วันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ชั้น 4 (ห้องสมุด) เวลา 08.30 – 16.30 น.

                  - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ อุทยานสวรรค์ บริเวณกองอำนวยการ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 19.00 น.

                  - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ อุทยานสวรรค์ บริเวณกองอำนวยการ ตั้งแต่เวลา 04.00 – 05.00 น.

         สิ่งที่ต้องใช้ในการรับเสื้อ

                  - แบบฟอร์มชำระเงิน (ส่วนที่ 2)

                  - บัตรประชาชนตัวจริง (กรณีรับแทน ให้แนบแบบฟอร์มชำระเงินพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน)

5. ประเภทการแข่งขัน

         5.1 ประเภท Fun Run ระยะทาง 3.5 กม. ไม่จำกัดรุ่นอายุ

         5.2 ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กม. แบ่งเป็นประเภทชาย – หญิง ผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับ 1 – 3 จะได้รับถ้วยรางวัล

         5.3 ประเภท Half Marathon ระยะทาง 21.1 กม. แบ่งเป็นประเภทชาย – หญิง ผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับ 1 – 3 จะได้รับถ้วยรางวัล

นักวิ่งที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก

และสำหรับนักวิ่งรุ่น MINI MARATHON (10.5 KM) และรุ่น HALF MARATHON (21.1 KM)

ประเภท ชาย/หญิง ที่เข้าเส้นชัย อันดับที่ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลที่ระลึก
กำหนดการ

โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน

เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จังหวัดนครสวรรค์ ณ อุทยานสวรรค์

ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เวลา 04.00 - 05.00 น. นักวิ่งเข้าสู่งานเดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณหน้าอุทยานสวรรค์

เวลา 05.00 น.            ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์

เวลา 05.10 น.            ประธานในพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะ
                                ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10
                               (ทุกคนถวายความเคารพพร้อมประธาน)
                               บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
                               ประธานในพิธียืนประจำจุดที่แท่นประธาน
                               นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ กล่าวรายงาน
                               ประธานกล่าวเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน


เวลา 05.30 น.            ปล่อยตัวนักวิ่ง Half Marathon ระยะทาง 21.1 กม.

เวลา 05.45 น.            ปล่อยตัวนักวิ่ง Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กม.

เวลา 06.00 น.            ปล่อยตัวนักวิ่ง Fun Run ระยะทาง 3.5 กม.

เวลา 07.00 น.            มอบถ้วยรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย อันดับ 1 – 3
                              - ประเภท Marathon ระยะทาง 10.5 กม.
                              - ประเภท Half Marathon ระยะทาง 21.1 กม.Mini