เทศบาลนครนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดข้อกำหนด (Terms of Reference) โครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ,ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์, สิ่งแวดล้อมภาค 4 ,พลังงานจังหวัดนครสวรรค์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ,อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม 3/1 เทศบาลนครนครสวรรค์ โดยการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระ อาทิ ความเป็นมาของโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน เทศบาลนครนครสวรรค์,รับรองร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference) โครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชนฯ

ประกาศ วันที่ :18 กรกฎาคม 2562
ประกาศ โดย :งานประชาสัมพันธ์