เทศบาลนครนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์นางจินตนา เสรีภาพ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานงานแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.30 น. ณ พระอุโบสถ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง โดยนางนาตยา สันติภาพจันทรา รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ตลอดจนคณะครูและนักเรียนร่วมภายในพิธี สำหรับการจัดงานครั้งนี้เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สมาคม ชมรม ชุมชน และสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมส่งเสริมสืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีให้แก่เยาวชน ในส่วนของกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะ ,การประกวดเทียนจำนำพรรษา พร้อมมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานที่ชนะการประกวด ดังนี้ ผลการประกวดการแข่งขันแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 เทศบาลนครนครสวรรค์ ประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบ (จิรประวัติ) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ รางวัลชมเชย โรงเรียนประชานุเคราะห์ ประเภทความคิด รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอนุชนวัฒนา รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ทั้งนี้ได้มีพิธีถวายเทียนพรรษาและเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ วัดวรนาถบรรพต

ประกาศ วันที่ :18 กรกฎาคม 2562
ประกาศ โดย :งานประชาสัมพันธ์