เทศบาลนครนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลนครนครสวรรค์ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดนครสวรรค์ ส่งเสริมพัฒนากีฬาอีสปอร์ต(ESPORT)ในพื้นที่


วันที่ 15 พ.ย. 66 ที่ห้องประชุม 3/3 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะประธานชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดนครสวรรค์ นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ นางสาวสิริธารณ์ เลาวกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นางนัทธ์หทัย สันติภาพจันทรา รองปลัดเทศบาลฯ นายเจนวิทย์ ปะเมโท ผ.อ.สำนักศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ.นครสวรรค์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ผู้แทนมหาวิยาลัยเจ้าพระยา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับการบรรยายพิเศษ โดยหัวข้อ “โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา” ซึ่งให้เกียรติบรรยายโดย คุณสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย โดยจากการที่กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Esports ปัจจุบันได้รับความนิยมไปทั่วโลก เป็นกีฬาที่ใช้ทักษะการคิดเป็นส่วนสำคัญ ในการคิดวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่ชัยชนะ และในขณะเดียวกัน กีฬา Esports นั้น ผู้เล่นต้องมีทักษะ การวางแผนการเล่น รวมทั้งใช้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และต้องมีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะพัฒนาไปสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพต่อไป นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ มีเป้าประสงค์ให้อุตสาหกรรมการกีฬาได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครัฐและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเยาวชน ประชาชน ผู้มีทักษะด้านกีฬาอีสปอร์ต ยังสามารถพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และเป็นพื้นฐานสู่การศึกษาต่อ ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องจากการมีทักษะเทคโนโลยี ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจ ต่อประโยชน์ของกีฬาอีสปอร์ตในด้านต่างๆ เทศบาลนครนครสวรรค์ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศ และชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดนครสวรรค์จึงร่วมกันจัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา” เพื่อให้หน่วยงาน บุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมกันส่งเสริมการพัฒนากีฬาอีสปอร์ตจากระดับพื้นที่สู่ระดับสากล ต่อยอดจากการที่ได้มีการร่วมกันทำ MOU โครงการส่งเสริม สนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต(ESPORTS) ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย โดยในส่วนของเทศบาลนครนครสวรรค์และชมรมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดนครสวรรค์ที่ผ่านมาได้เริ่มดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง -ทั้งการส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างจากการเรียนในการฝึกฝนกีฬาอีสปอร์ต -การพัฒนาห้อง ฝึกฝนทักษะกีฬาอีสปอร์ต “Jomkhiri Esport For Education” ที่โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต -การส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต(กีฬาสาธิต) ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์” เมื่อเดือน มี.ค. 66 -การจัดการแข่งขัน “นครสวรรค์ Esport” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 4-5 เม.ย. ที่ผ่านมา -การส่งเสริมการจัดตั้งชมรมกีฬาอีสปอร์ตในสถานศึกษา

ประกาศ วันที่ :18 พฤษภาคม 2566
ประกาศ โดย :งานประชาสัมพันธ์