เทศบาลนครนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์ประชุมบุคลากรโรงเรียนในสังกัดก่อนเปิดภาคเรียน


วันที่ 15 พ.ค. 66 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 การประชุมจัดขึ้นเพื่อมอบนโยบาย และชี้แจงแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ให้แก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ในการประชุม นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ยังได้ร่วมมอบนโยบายการจัดการศึกษา ชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีในสถานศึกษา การจัดทำโปรแกรมข้อมูลการบริหารจัดการในระบบสารสนเทศของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักเรียน และชี้แจงแนวทาง โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ -หลักสูตรการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ : โดยผู้บริหารเทศบาลนครนครสววรรค์มีแนวทางในการส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้าน เฉพาะทางในแก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ อาทิ ด้านกีฬาฟุตบอล ยกน้ำหนัก ปิงปอง ด้านวิชาชีพ ด้านดนตรี โดยพิจารณาจากพื้นฐานความสามารถของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน -โครงการส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ต(E-Sports)ในโรงเรียน : กีฬาอีสปอร์ต ปัจจุบันได้รับความนิยมไปทั่วโลก เป็นกีฬาที่ใช้ทักษะการคิดเป็นส่วนสำคัญ ในการคิดวิเคราะห์ ผู้เล่นต้องมีทักษะ การวางแผนการเล่น รวมทั้งใช้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ - โครงการจิตตปัญญาศึกษา : การมีความ “เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจสังคม” คุณครูจะรับฟังเด็กเป็นอย่างมาก เพิ่มความสัมพันธ์ เปิดโอกาสให้เด็กให้พูดคุย เพื่อนำไปสู่การรับทราบสภาพปัญหาอย่างแท้จริง นำไปสู่การช่วยเหลืออย่างตรงจุดและจริงจัง อีกทั้ง การมอบนโยบายด้านการศึกษา เน้นย้ำมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันปัญหา Covid-19 การหมั่นตรวจสอบอาคารสถานที่ให้ปลอดภัย การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดย นายเจนวิทย์ ปะเมโท ผู้อำนวยการสำนักศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ต(E-Sports) ต่อยอดนวัตกรรมทางการศึกษา โดย คุณสันติ โหลทอง นายกสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

ประกาศ วันที่ :18 พฤษภาคม 2566
ประกาศ โดย :งานประชาสัมพันธ์