เทศบาลนครนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์


เทศบาลนครนครสวรรค์ นำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและการรองรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโครงการ EU - ASEAN SMART Green ASEAN Cities


นายจตุรวิทย์ นิโรจน์ธนรัฐ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นำเสนอข้อมูลและรายละเอียดโครงการบริหารจัดการน้ำและข้อมูล สำหรับการรองรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในการประชุมปรึกษาหารือ ข้อเสนอโครงการและการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุน ร่วมกับผู้แทนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม Mr.Paul Martin Regional Team Leader, United Nations Capital Development Fund (UNCDF) พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจน ผู้แทนจากธนาคารออมสิน ผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย โดยเป็นการนำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตอบข้อซักถาม โดยเทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นหนึ่งใน 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและอาเซียน EU - ASEAN SMART Green ASEAN Cities เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองภายใต้แนวคิดเมืองอาเซียนสีเขียวอัจฉริยะ โดยการพัฒนาศักยภาพและการจัดหาแหล่งทุนเพื่อร่วมลงทุนในการขับเคลื่อนกิจกรรม (11 พ.ค.66)

ประกาศ วันที่ :18 พฤษภาคม 2566
ประกาศ โดย :งานประชาสัมพันธ์