เทศบาลนครนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขอให้ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ ที่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพไว้แล้ว ไม่ต้องเดินทางมาแสดงสถานะการมีชีวิตอยู่ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อทำการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการต่อไป สำหรับผู้สูงอายุ (ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) และผู้พิการ ที่มีความประสงค์ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพรายใหม่ สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 056-219555 ต่อ 3703 อนึ่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งการดำเนินการการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยความพิการ ในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการมีชีวิตอยู่และการย้ายภูมิลำเนา โดยให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร หรือระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลฯ ของกรมการปกครอง

ประกาศ วันที่ :22 กรกฎาคม 2564
ประกาศ โดย :งานประชาสัมพันธ์