เทศบาลนครนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยกรมธนารักษ์ ได้กำหนดมาตรการการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เช่าที่ราชพัสดุ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีมาตรการดังนี้ 1. กรณีผู้เช่าที่ถือสัญญาเช่าที่ราชพัสดุทุกประเภท ที่มีภาระค่าเช่าค้างชำระกับกรมธนารักษ์ สามารถผ่อนชำระค่าเช่าค้างทั้งจำนวน (ไม่เรียกเก็บค่าปรับ) ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยยกเว้นเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน 2. กรณีผู้เช่าอาคารราชพัสดุ สามารถเลื่อนชำระค่าเช่าได้ 6 เดือน โดยให้ผ่อนชำระได้ ไม่เกิน 12 เดือน โดยยกเว้นเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน 3. ให้ผู้เช่าผ่อนชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับ ภายในระยะวเลา 1 ปี โดยยกเว้นเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ผู้เช่าที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ให้ยื่นคำร้องได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ โทร. 056-228676 -81

ประกาศ วันที่ :22 กรกฎาคม 2564
ประกาศ โดย :งานประชาสัมพันธ์