เทศบาลนครนครสวรรค์

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

เรื่อง : ซื้อพรมและผ้าม้วน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ : ดาวโหลด
ข้อมูล ณ วันที่ :25 พฤษภาคม 2566
ประกาศ โดย :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ