เทศบาลนครนครสวรรค์

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

เรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ในงานบริการรักษาความสะอาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ : ดาวโหลด
ข้อมูล ณ วันที่ :30 กรกฎาคม 2564
ประกาศ โดย :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ